2017-03-03

Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Công ty HUD3 đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

                        
             Nhận thức sâu sắc việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW là việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên; Đảng ủy Công ty HUD3 đã quán triệt, triển khai với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ  thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các tổ chức đảng và mỗi đảng viên, quần chúng ở Công ty về nhận thức, hành động; để mỗi người ra sức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.  
Từ bài học kinh nghiệm rút ra qua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, để Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Công ty HUD3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, học tập những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ HUD3 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao của bản thân để thường xuyên học tập.  
Hai là, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, HĐQT, Ban Giám đốc và các Bí thư Chi bộ. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; giao ban của Công ty. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty hướng dẫn, các Chi ủy cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực với phòng ban, công ty gắn với nhiệm vụ SXKD  được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hằng năm, các Chi ủy xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm bảo đảm tính thiết thực, cụ thể, đồng thời phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", kết hợp với các phong trào thi đua của Công ty. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục. Bí thư Đảng ủy, các đồng chí ủy viên BCH và Bí thư các Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm của bản thân. Lấy kết quả đạt được làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức, cán bộ, đảng viên, bình xét thi đua khen thưởng hằng năm.
Ba là, tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quy chế của HĐQT, BGĐ, các quy định của Công ty; xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 6-7-2012 của Ban Bí thư "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".   Đồng thời bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực, xây dựng các tiêu chí cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với từng tổ chức, cá nhân. Các Chi ủy động viên, hướng dẫn các cá nhân tự giác đăng ký thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW theo chức trách, nhiệm vụ. Việc bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực, xây dựng tiêu chí phải bám sát phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả".
Bốn là, quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đây là việc làm rất quan trọng, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu, rộng. Vì thế, công tác này phải được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD  của mỗi tập thể, cá nhân.  Làm tốt công tác sơ, tổng kết; kết hợp chặt chẽ giữa biểu dương định kỳ với thường xuyên qua giao ban, hội ý; giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua SXKD. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao. Cùng với biểu dương, khen thưởng, Các chi ủy chú trọng việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, thông qua việc giao nhiệm vụ, tạo điều kiện công tác.
Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang Website của Công ty về: Các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nêu gương "người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
Sáu là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện tốt phương châm "giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm"; chú trọng kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.  Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc quán triệt và tổ chức thực hiện theo chuẩn mực, tiêu chí đã đề ra; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là trong nhận thức, hành động; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.
                                                                                                -Đảng ủy HUD3_

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 1111756

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực