2023-12-14

       Ngày 13/12, tại trụ sở Công ty, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân BCH Đảng bộ Công ty năm 2023 và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các chi bộ, chi ủy trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ Công ty.

       Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 06-HD/ĐUK ngày 30/11/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kế hoạch số 1579-KH/ĐU ngày 06/12/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty HUD3 đã ban hành kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong Đảng bộ.
       Đảng bộ có 03 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình đối với tập thể cấp ủy và đảng viên trong chi bộ.
Để tiến hành Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, trước đó ngày 12/12, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã lần lượt tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc và tập thể HĐQT.

       Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vương Đăng Phương – Bí thư Đảng ủy đã  yêu cầu và đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty quán triệt tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn, đoàn kết; khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm, khen ngợi lẫn nhau, ít góp ý cho nhau về hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.


       Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm lần lượt đối với tập thể và cá nhân theo quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên; bỏ phiếu biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể chi ủy, chi bộ trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ Công ty, bỏ phiếu biểu quyết đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ và từng đồng chí Ủy viên BCH theo đúng quy định.

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 7

Tổng số người truy cập : 113576

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực