2021-04-01

       Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Quý khách hàng thông báo về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu Đại hội kèm theo. 
       Công ty HUD3 sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty, số 121,123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Công ty trân trọng gửi các tài liệu đại hội để Quý cổ đông nghiên cứu và sắp xếp thời gian tham dự Đại hội và thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định.
       Các tài liệu kèm theo tại đây:

Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2021
Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 
Tờ trình về việc đề xuất ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Tờ trình về việc đề xuất ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020
Tờ trình về việc đề xuất thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Tờ trình đề xuất thông qua Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS
D
ự thảo Điều lệ năm 2021
Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021
N
ghị quyết của HĐQT vv thông qua kế hoạch triệu tập ĐHCĐ năm 2021
T
hông báo vv bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
B
áo cáo hoạt động của BKS
Báo cáo giám sát của BKS
B
áo cáo hoạt động của HĐQT
B
áo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020
Q
uy chế làm việc của ĐHCĐ 
Thể lệ bầu cử
T
hể lệ biểu quyết
Chương trình Đại hội cổ đông năm 2021
S
ơ yếu lý lịch ông Tạ Duy Hưng
Sơ yếu lý lịch bà Trần Thị Minh
T
hông báo về thời gian tổ chức ĐH

Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020
Bảng
 công khai các chỉ tiêu tài chính năm 2020
P
hi
ếu biểu quyết

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 7

Tổng số người truy cập : 1119952

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực