2020-03-24


Công ty HUD3 đã công bố báo cáo tài chính năm 2019 soát xét, theo báo cáo  Doanh thu năm 2019 đạt 487,49 tỷ đồng (đạt 115% kế hoạch năm), lợi nhuận trước thuế đạt 21,753 (đạt 115% kế hoạch). Công ty dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào cuối tháng 4/2020.

 

Theo kết quả báo cáo tài chính đã được Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 lập, hãng kiểm toán CPA soát xét, kết quả các chỉ tiêu tài chính như Doanh thu, Lợi nhuận, nộp ngân sách... đều vượt so với kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã thông qua vào tháng 4/2019. Cụ thể các chỉ tiêu như sau:
  • Doanh thu:  487,49/425 tỷ đồng (115% kế hoạch năm)
  • Lợi nhuận trước thuế: 21,753 tỷ đồng/ 20 tỷ đồng (109% kế hoạch)
  • Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu: 13,5%;
  • Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2019: 160,967 tỷ đồng;
  • Lợi nhuận sau thuế: 16,681 tỷ đồng
  • Nộp ngân sách: 24,087/21 tỷ đồng (115% kế hoạch)
Hiện nay Công ty HUD3 đang tiến hành các thủ tục như chốt danh sách cổ đông, trình các nội dung trình đại hội với Tổng công ty (Cổ đông chi phối), phương án nhân sự hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào cuối tháng 4/2020.

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 1111756

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực