2020-05-29

        Sau thời gian giãn hoãn do đại dịch Covid-19, ngày 28/5/2020 tại Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng được Đại hội thống nhất thông qua.
        Có 32 cổ đông đã tham dự đại hội, tương đương với 6.690.341 cổ phần, đạt  67% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điểu kiện tổ chức đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


Thẩm tra tư cách cổ đông 

        Tham dự đại hội, về phía Công ty mẹ - Tổng công ty HUD có ông Phan Trường Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên TCT; Về phía Công ty HUD3 có ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT, ông Đinh Hoàng Tùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng các thành viên trong Hội đồng quản trị.


Toàn cảnh Đại hội

        Tại đại hội, các đại biểu đã nghe, thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung: Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý, giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động 05 năm nhiệm kỳ 2015 – 2020 và định hướng, kế hoạch phát triển 05 năm tới (2020 – 2025); Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 – 2020) và định hướng kế hoạch hoạt động 5 năm nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch thù lao, lương thưởng năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát,…
Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo trước Đại hội

        Về kết quả SXKD năm 2019, mặc dù việc kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự đồng lòng của toàn thể CBCNV, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều giải pháp, tập trung nguồn lực để tranh thủ cơ hội thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu đã đề ra. Kết quả, tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 385,07 tỷ/462 tỷ (đạt 83% kế hoạch); Tổng vốn đầu tư đạt 53,59 tỷ/100 tỷ (đạt 53,59% kế hoạch); Tổng doanh thu đạt 487,496 tỷ/425 tỷ (đạt 115% kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế đạt 21,753 tỷ/20 tỷ (đạt 109% kế hoạch); Nộp ngân sách nhà nước đạt 24,087 tỷ/21 tỷ (đạt 115% kế hoạch); Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu là 13,5%. Với kết quả này, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 9%/ vốn điều lệ.
        Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3 và các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đạt 100% tổng số cổ đông tham dự.


Cổ đông thảo luận góp ý vào các báo cáo tại Đại hội


Các cổ đông tham dự thực hiện quyền bầu cử

         Đại hội bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm 05 thành viên:
        1. Ông Vương Đăng Phương
        2. Ông Đinh Hoàng Tùng
        3. Ông Lê Ngọc Vinh
        4. Ông Bùi Huy Thông
        5. Ông Nguyễn Vương Quốc


Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

        Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm 03 thành viên:
        1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
        2. Ông Tạ Duy Hưng
        3. Bà Trần Thị Thùy Dung


Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

        Năm 2020, Công ty HUD3 đặt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 401,8 tỷ đồng; Doanh thu: 380 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng; Cổ tức dự kiến: 6%/năm.
        Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Trường Sơn - Thành viên HĐTV Tổng công ty HUD đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng cũng như nỗ lực của tập thể lãnh đạo nhân viên, người lao động và chia sẻ những khó khăn mà Công ty HUD3 đang gặp phải do dịch bệnh Covid-19. Ông đề nghị Công ty HUD3 nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung cao độ, áp dụng các biện pháp đối phó với từng mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh; giảm thiểu tác động đối với sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra.


Ông Phan Trường Sơn - Thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Đại hội

        File đính kèm:
     Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
     Điều lệ Công ty HUD3 sửa đổi, bổ sung năm 2020

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 2

Tổng số người truy cập : 1113768

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực