2022-04-28

       Sáng ngày 28/4/2022, tại trụ sở Công ty, Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đã có 25 cổ đông tham dự với số cổ phần là 6.463.946 cổ phần trực tiếp và ủy quyền, đạt 64,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo Luật doanh nghiệp.
       Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị là cổ đông lớn nhất đã thông qua các nội dung tổ chức đại hội theo đúng quy định, đồng thời có văn bản chấp thuận đơn thôi tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Vương Quốc và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Trần Hải Hồng.


Toàn cảnh đại hội

       Tại đại hội, các cổ đông đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% các nội dung xin ý kiến Đại hội như: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022; Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021 là 3%; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Kế hoạch thù lao, lương thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát,…
Đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội

       Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Vương Quốc, đồng thời bỏ phiều bầu ông Trần Hải Hồng làm thành viên HĐQT độc lập với tỷ lệ đạt 99,99%.Cổ đông thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

       Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đạt tỷ lệ 99,99% tổng số cổ đông tham dự.Tặng hoa thành viên HĐQT trúng cử và chụp ảnh lưu niệm 

       Năm 2022, Công ty HUD3 đặt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 392,3 tỷ đồng; Doanh thu: 277 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 2,3 tỷ đồng; Nộp NSNN: 7,0 tỷ đồng; Cổ tức dự kiến: 3%/năm.
       Các file đính kèm Đại hội:
       1. Nghị quyết Đại hội
       2. Biên bản Đại hội
       3. Sơ yếu lý lịch ông Trần Hải Hồng – Thành viên HĐQT độc lập
       4. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Số người đang online : 3

Tổng số người truy cập : 1113766

Trụ sở chính

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà HUD3 Tower,

121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Website: www.hud3.com.vn

Điện thoại : 0243.824.572

Fax: 0423.827.991 

Copyright 2019 - www.hud3.com.vn
Tải hồ sơ năng lực